Så er vi snart på vej ud i det blå, og så vil det jo være rart at kende parkeringsreglerne i de forskellige kommuner.

Rolf Skovløkke har derfor foretaget en ressource vedrørende dette emne:

Vi har nu været på rundtur på kommunerne i Region Hovedstadens hjemmesider og kan her konstatere at reglerne for at parkere sin motorcykel er lige så forskelligt blandt disse kommuner, som vi har erfaret det i de øvrige regioner.

Ingen hjælp på hjemmesiden
Lidt overraskende fandt vi flere kommuner, som ikke havde gjort sig den ulejlighed ikke havde gjort noget aktivt for at implementere den seneste lovændring, hvor de fik mulighed for at få reglerne for parkering af biler ensrettet med de øvrige kommuner. Og som en følge deraf kunne vi ikke umiddelbart finde nogen parkeringsbekendtgørelse, der kunne lempe regler for motorcykler i forhold til de generelle regler i Færdselsloven.
Dette gælder for Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune.

Hel eller delvis betragtning
I adskillige kommuner er der en bestemmelse om at man inden for bymæssig bebyggelse må parkere biler delvis på fortovet, men kun med 2 hjul og kun såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdsel på fortovet.
Her kan man jo med rette sige, at der jo lige så godt have være tilføjet at 2-hjulede køretøjer godt måtte parkere på fortovet efter samme regelsæt – dog forstået at det så er hele køretøjet, da en to hjulet motorcykel ikke nødvendigvis fylder mere end en bil, der parkerer delvist på fortovet.
Denne lidt uklare regel gælder i Albertlund Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Kommune, Brøndby Kommune, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Herlev Kommune, Gentofte Kommune, Glostrup Kommune, Gladsaxe Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune.

Definition af ”ikke til gene”
Af ovenstående afsnit fremgår det, at køretøjet ikke må være til gene, og hvad dækker det så over. Det har nogle enkelte kommuner trods alt tænkt over, og Halsnæs Kommune samt Rudersdal Kommune angiver dette som 100 centimeter og Hillerød Kommune mener at der skal være mindst 1½ meter fortov friholdt til passage. Naturligvis er der forskel på hvor brede fortove, der er i de forskellige kommuner, men de forskellige breddeangivelser gør, at man relativt nemt kan komme til at overtræde en bekendtgørelse, hvis man tror at 1 meter generelt er nok for at opfylde en stedlig bestemmelse. Hvorfor de i Hillerød angiver 1½ meter må stå hen i det uvisse, men det er i al fald nok til at to barnevogne til tvillinger kan passere uhindret i hver sin retning, men hvor stor er sandsynligheden for at det sker ved den aktuelle parkering?
En del kommuner bruger vendingen ”højst halvdelen af køretøjet”, hvilket jo næsten kræver at man tjekker med en tommestok inde køretøjet forlades, og hvis bilen er f.eks. 1,xx meter i bredden må den have i alt xx cm inde på fortovet, hvilket også vil være en bredde, som de fleste tohjulede motorcykler vil kunne overhold. Men de skal jo parkeres med kun et hjul på fortovet for at opfylde kravet om kun at parkere delvist på fortovet. Så det vil jo være hensigtsmæssigt hvis kravet herom bliver omformuleret i diverse kommuner.
Ud over fortov nævner Halsnæs Kommune også yderrabat, som jo nok kan forefindes i mindre bebyggelser uden et decideret fortov.

Frederiksberg Kommune
Her må vi tage en dyb indånding, for kommunen meddeler i bekendtgørelsen, at motorcykler ikke må standses eller parkeres på hverken parkeringspladser, parkeringsbåse og på afmærkede parkeringsarealer. Der er dog en undtagelse for trehjulede motorcykler, som godt må benytte parkeringsbåse og afmærkede parkeringsarealer. Hvorfor tohjulede motorcykler ikke må benytte sidstnævnte må stå hen i det uvisse, men hvorfor denne forskel?
Den helt store overraskelse at finde i §3, hvoraf det fremgår, at ”det er forbudt at standse eller parkere helt på fortov og helt eller delvis på cykelsti, gangsti, helleanlæg, rabat og lignende, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Dette gælder dog ikke cykler og tohjulede knallerter.” Men hvor skal man så parkere tohjulede motorcykler – åbenbart ikke på offentlige parkeringsarealer i Frederiksberg Kommune, med mindre man bruger parkeringspladser hvor der udstedes P-licens, for her er motorcykler undtaget for licens. Men hvordan det harmonerer med at motorcykler ikke må parkere på hverken parkeringspladser, parkeringsbåse og på afmærkede parkeringsarealer. Hvordan reglerne her skal forstås kræver nok en nærmere forklaring fra Kommunen, for entydigt synes regler ikke at være hvis man skal besøge nogen, der bor i Frederiksberg.

Frederikssund Kommune
Her er man mere fri m.h.t. parkering, idet der blot står følgende: ”På parkering med tidsbegrænsning er det tilladt at parkere motorcykler og registreringspligtige knallerter.”
Til gengæld forholder man sig ikke til hvor længe man så må holde hvor der er tidsbegrænsning, men som det er formuleret må en motorcykel i princippet godt være parkeret hen over en vinter, men det var nok ikke det embedsfolkene i Frederikssund mente da de skrev teksten. Men formuleringen giver i al fald ikke nogle myndigheder hjemmel til at opkræve bæde for at parkere, hvor der er tidsbegrænsning. Om der er områder uden tidsbegrænsning kan vi nok formode, men her må Færdslovens regler gælde når ikke andet er nævnt.

Hillerød Kommune
Som nævnt tidligere nævner kommunen, at der der skal friholdes 1½ meter til passage på fortov, men det gælder altså ikke for andre end parkerede biler og trehjulede motorcykler. Hvorfor i al verden kan denne regel ikke også gælde for tohjulede motorcykler hvis de ikke fylder mere end de nævnte køretøjer? Også her synes vi at embedsfolkene har undladt at forholde sig til hvad der så gælder for tohjulede motorcyklister på offentlige parkeringsarealer og på de kommunale veje i øvrigt. Når man positivt har omtalt de trehjulde motorcykler burde man også have en vis form for viden om at der også er tohjulede køretøjer inden for samme kategori.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Her synes man at have fundet en brugbar formulering, idet der står følgende: ”Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, hvis det ikke strider imod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning.”
Det læser vi således at 2-3 stk. tohjulede motorcykler godt må parkere f.eks. på skrå i en parkeringsbås langs med vejen når blot de ikke fylder mere end hvad markringsstriberne angiver jf. en tidligere sætning, der lyder: ”Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen.”

Tårnby Kommune
I lighed med Frederiksberg Kommune er motorcykler friholdt for P-licens, men her hører optimismen også op, for man har heller ikke her forholdt sig til hvordan motorcyklister forholder sig til offentlige parkeringsarealer med betaling, eller hvordan de ellers skal forholde sig på andre offentlige parkeringsarealer eller på kommunenale veje.

En sammenfatning for Hovedstaden
Som det fremgår, er parkeringsregler for motorcykler ikke mere ens for kommunerne i Region Hovedstaden end hvad der gælder i de øvrige regioner. Der er lidt forskellige – og uforklarlige – afvigelser – i positiv retning, men noget klart billede af hvordan man lovligt kan parkere sin tohjulede motorcykel har vi bestemt ikke.
I det kommende nummer af bladet vil vi komme med en sammenfatning for alle regionerne. I øvrigt har vi forsøgt at få Kommunernes Landsforening (KL) til at hjælpe DMC med at få skabt et overblik, men uden af Kommunernes Landsforening overhovedet fandt anledning til at svare på DMC’s henvendelse.
Derfor har vi selv måttet støve rundt på internettet, og skulle vi have overset enkelte kommuners bekendtgørelse, så er vi dog af den overbevisning, at Folketingets forhåbning om at skabe ensartede regler på parkeringsområdet muligvis er lykkedes i et vist omfang på bilområdet, men for alle andre trafikanter er det forsat en jungle at finde rundt i – og en jungle med mange faldgrubber for sepecielt de tohjulede motorcyklister, som vi har haft focus på – det er trods alt hovedparten af de over 140.000 indregistrede motorcykler, som kun har 2 hjul.