pdf-icon  Download Vedtægter DMC-2021_rev

Vedtægter for DMC – Danske MotorCyklister (2021)

§ 1 Navn

Organisationens navn er DANSKE MOTORCYKLISTERS RÅD, forkortet DMC.

Organisationen er stiftet den 16. september 1972.

 

§ 2 Formål

DMC’s formål er at samle danske motorcyklister i sager af fælles interesse, og gavne motorcyklismens sag på bedste måde.

 

§ 3 Medlemmer

Stk 1.

Som medlem af organisationen kan optages enhver motorcyklist, enten som enkeltmedlem eller gennem en klub, der er tilsluttet DMC, og som går ind for DMC’s formål.

 

Stk 2.

En klub indmeldes ved indbetaling af kontingent og fremsendelse af medlemsliste. Enkeltmedlemmer indmeldes ved indbetaling af kontingent. Klubber optages endeligt ved førstkommende Efterårsmøde.

 

Stk. 3.

Medlemsklubberne, deres medlemmer og enkeltmedlemmer er ikke ansvarlig for organisationens forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende organisationsformue hæfter for disse.

 

Stk. 4.

Styrelsen og øvrige medlemmer kan indstille personer til æresmedlemmer af DMC, hvis disse har ydet en ekstraordinær indsats for motorcyklismen i overensstemmelse med DMC’s formålsparagraf. Indstillingen skal meddeles jfr. § 7, stk. 3.

 

§ 4 Organisationens opbygning

Stk. 1.

DMC’s medlemsklubber/enkeltmedlemmer er opdelt i 4 regioner:

Sjælland, Fyn, Jylland Nord og Jylland Syd.

 

Stk. 2.

Grænsen mellem regionerne Jylland Nord og Jylland Syd udgøres af hovedvejen Århus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing.

Klubber/enkeltmedlemmer i de nævnte byer hører til Jylland Syd.

Lolland-Falster, Møn og Bornholm hører til Sjælland.

 

Stk. 3.

Landsklubbers regionale tilhørsforhold afgøres af klubbens postadresse. I tvivlstilfælde kan styrelsen afgøre i hvilken region klubben/enkeltmedlemmet tilhører.

§ 5 Ledelse

Organisationens ledelse består af generalforsamling samt bestyrelse.

 

§ 6 Repræsentantskabet

Stk. 1.

Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed.

Stk. 2.

Alle medlemmer, jf. §3 stk, 2, der ikke er i kontingentrestance, har adgang til generalforsamlingen samt tale- og stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

§ 7 Generalforsamlinger

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i andet halvår. Det indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved bekendtgørelse i medlemsbladet på hjemmesiden eller ved direkte skriftlig henvendelse. Meddelelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag til hvis afgørelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også været angivet. Generalforsamlingen afholdes på skift mellem de fire regioner.

 

Stk. 2.

Dagorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af 1 statsautoriseret eller registreret revisor og 1 intern revisor.

8. Indkomne forslag jf. stk. 3

9. Eventuelt.

 

Stk. 3.

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan foruden af bestyrelsen fremsættes af alle medlemmer med gyldigt medlemskab af DMC. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til bestyrelsen senest den 1. august.

Stk. 4.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 1/4 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, ledsaget af et formuleret forslag, kræver det.

Stk. 5.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning, og skal, såfremt mødet afholdes efter henvendelse fra medlemmerne, udsendes senest 1 måned efter at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

Stk. 6.

Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel gennem bekendtgørelse i medlemsbladet, på hjemmesiden eller ved direkte skriftlig henvendelse. Denne skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Tid og sted bestemmes af bestyrelsen, idet tidspunkt skal bestemmes snarest og inden 8 uger, dog jfr. stk. 6, 1. punktum.

Stk. 7.

På generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, kan kun træffes beslutning om punkter, der er optaget på dagsordenen eller deraf afledte ændringsforslag. Der kan dog ikke træffes beslutninger under punktet ”Eventuelt”.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som jfr. § 7, stk. 2, pkt. 1 og indenfor nærværende vedtægters rammer afgør alle spørgsmål med hensyn til sagers behandlingsmåde, stemmeafgivelse og dennes resultat, med mindre dirigenten måtte finde anledning til at henvise spørgsmålets afgørelse til generalforsamlingen.

Stk. 8.

Over forhandlingen på generalforsamlingen føres et referat, der godkendes af dirigenten og formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 9.

På generalforsamlingen afgøres anliggender, som ikke angår vedtægtsændringer, organisationens opløsning eller sammenslutning med anden organisation eller lignende, herunder fission, ved simpelt stemmeflertal. Enhver tilstedeværende har én stemme.

Stk. 10.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af organisationens vedtægter, fordres at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer (kvalificeret majoritet).

Stk. 11.

Til beslutninger, der går ud på organisationens opløsning ved likvidation, spaltning, eller sammenslutning med anden organisation, fordres et flertal på mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer samt ny generalforsamling jf. stk. 5 på hvilken punktet kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 12.

Fremkommer der på en generalforsamling, på hvilket der behandles spørgsmål og forslag til lovændringer, ændringsforslag med hensyn til det nævnte hovedforslag, afgør almindeligt stemmeflertal, hvorvidt hovedforslaget skal ændres i overensstemmelse med ændringsforslaget.

Stk. 13.

Til vedtagelse af forslag, til hvis afgørelse der kræves kvalificeret majoritet, kræves skriftlig afstemning. Til vedtagelse af andre forslag foretages skriftlig afstemning, hvis der ytres ønske herom.

 

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen udøver generalforsamlingens myndighed, når denne ikke er samlet.

Stk. 2.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Valgperioden er 2 år.

Stk. 4.

De i stk. 2 valgte bestyrelsesmedlemmer behøver ikke være til stede ved generalforsamlingen for at opnå valg.

 

§ 9 Bestyrelsesmøder

Stk. 1.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang hvert kvartal.

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig med mindst formand, næstformand og en kasserer på et bestyrelsesmøde senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Stk. 3.

Fratræder formanden inden valgperiodens udløb indtræder 1’ste suppleanten i bestyrelsen, og bestyrelsen konstituerer sig med en ny formand og næstformand.

Stk. 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.

Bestyrelsen kan, hvis den skønner det nødvendigt og økonomisk muligt, ansætte lønnet arbejdskraft til at varetage det daglige arbejde efter retningslinier udstukket af bestyrelsen.

Stk. 7.

Organisationen forpligtes enten ved fuldmagt hver for sig til kassereren og formanden, eller ved underskrift af 4 medlemmer af bestyrelsen, herunder næstformanden. Bestyrelsen kan meddele eventuelle ansatte medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i organisationen, i forening eller hver for sig, de fornødne fuldmagter til over for myndigheder, bank og lignende alene at underskrive på organisationens vegne. Ved afhændelse eller pantsættelse af fast ejendom forpligtes organisationen ved underskrift af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden.

 

§ 10 Valg

Stk. 1.

Til bestyrelsen vælges 4 personer i lige år og 3 personer i ulige år.

 

§ 11 Kontingent

Stk. 1.

Det årlige kontingent for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Differentiering af klubkontingent skal fastsættes på generalforsamlingen, eller beregnes jfr. stk. 2.

Stk. 2.

Alle enkeltmedlemmer betaler grundkontingent. Klubber på 5-10 medlemmer betaler grundkontingent – kr. 10,00 pr. medlem. Klubber med 11-20 medlemmer betaler grundkontingent – kr. 20,00 pr. medlem. Klubber med 21-50 medlemmer betaler grundkontingent – kr. 30,00 pr. medlem. Klubber med 51 eller flere medlemmer betaler grundkontingent – kr. 40,00 pr. medlem. Ved indmeldelse i DMC betaler nye klubber indmeldelsesgebyr kr. 100,00 til dækning af administrationsudgifter. For enkeltmedlemmer er dette gebyr kr. 50,00.

Stk. 3.

Det årlige kontingent for klubber opkræves forud pr. 1. oktober. Enkeltmedlemmer kontingent opkræves årligt og forud iht. indmeldelsestidspunkt.

Stk. 4.

Nye klubmedlemmer erlægger ved indmeldelsen kontingent, der dækker fra det kvartal, hvori indmeldelsen sker til d. 1. oktober, hvorefter kontingentet betales helårligt.

Stk. 5.

Ved udmeldelse eller eksklusion tilbagebetales ingen del af erlagt kontingent eller gebyr.

 

§ 12 Regnskab og revision

Stk. 1.

Regnskabsåret går fra d. 1. juli til 30. juni. Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet for det forløbne års drift samt status.

Stk. 2.

Regnskabet aflægges af bestyrelsen og skal inden d. 1. august være afsluttet og tilsendt revisorerne, som derefter senest 30 dage før generalforsamlingen skal returnere det påtegnede regnskab til bestyrelsen.

Stk. 3.

Det efter stk. 2 påtegnede regnskab skal udleveres i kopi til medlemmerne på generalforsamlingen, og skal efter generalforsamlingen på begæring sendes til medlemsklubber/enkeltmedlemmer via e-mail.

Stk. 4.

Bestyrelsen bemyndiges til, på vegne DMC’s medlemmer/medlemsklubber, at lade en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret/registreret revisor bistå med assistance til regnskabsopstilling. Organisationens interne revision skal foretage de revisionshandlinger, som han/hun måtte finde anledning til i årets løb og ved regnskabsårets slutning. Endvidere kan den interne revisor i sit arbejde rådføre sig med den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede/registrerede revisor i det omfang han/hun måtte finde anledning til.

 

§ 13 Eksklusion

En medlemsklub eller et enkeltmedlem, der modarbejder eller på anden måde skader organisationens interesser, kan ekskluderes. Eksklusionen sker ved bestyrelsesbeslutning og kan kun ændres ved af generalforsamlingen. Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af bestyrelsen. Ved behandling af forslaget skal mindst 5 medlemmer af bestyrelsen være til stede, og beslutningen kræver enstemmighed blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Den klub eller det enkeltmedlem, der er foreslået ekskluderet, skal have lejlighed til at udtale sig til bestyrelsen forinden beslutningen træffes.

 

§ 14 Organisationens opløsning

Stk. 1.

Organisationens opløsning eller sammenslutning med anden organisation eller lignende, herunder fission, kan kun vedtages på den i § 7, stk. 11, foreskrevne måde.

Stk. 2.

hvis organisationen skal opløses ved likvidation udpeger Generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal en eller flere likvidatorer, der indtræder i bestyrelsens sted.

Stk. 3.

Erlagt kontingent betales ikke tilbage. Eventuelt overskud efter likvidationen indgår i en fond, hvis formål bestemmes af generalforsamlingen.

 

§ 15 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen. Vedtagelsen fandt sted på DMC’s Efterårsmøde d. 1. oktober 1977. Seneste revision er foretaget på generalforsamlingen d. 28. september 2019.