Beretning 2014/2015.

Generelt

Sæsonen 2014 sluttede for DMC’s vedkommende med at vi kunne konstatere at kørekurserne var under pres – ja, så meget at der ikke blev afholdt de planlagte kurser grundet alt for få tilmeldte. Det ændrede sig heldigvis i foråret 2015, hvor vi afhold samtlige planlagte Bronzekurser, dog med færre deltagere end vanlig, men også med en reduceret instruktørstab.

Vi ser derfor positiv frem til foråret 2016 hvad angår kørekurserne.

Det regeringsskifte, som skete lige inden sommerferien 2015, giver os fornyet håb om at der nogle politiske sager, som vi hen over vinteren kan finde gehør for blandt de folkevalgte. Vi har nogle mærkesager, som bl.a. omhandler registreringsafgifter for motorcykler, krav til kørekort m.v. Med baggrund i DMC’s kilometerundersøgelse, hvoraf den seneste omhandler tal fra 2012, vil vi se om ikke der kan skabe grundlag for at gøre livet lidt lettere for de kommende motorcyklister, som jo – alt andet lige – må kæmpe imod restriktioner og manglende muligheder for klubliv som vi “gamle” MC-ister kender det.

“Se Os”-kampagnen, som vi i samarbejde med MFF og MC Touring Club har arbejdet med primært via “Se Os” Facebookside, hvilket ikke gav den store synlighed, hverken på de sociale medier eller ude i trafikken. Vi nærer et ønske om at få motorcyklisterne gjort mere synlige ude i trafikken til næste forår, og håber at kunne få DMC-medlemmer og klubber med i et samarbejde/event omkring Bakkens åbning. Gode ideer til DMC’s oplæg til kampagnen kan evt. modtages og debatteres til generalforsamlingen og via Facebook.

2015 var året hvor DMC kom på face-book. Med oprettelsen af Facebook, har DMC nu 474 følgere, og kan nå hurtigt ud til vores følgere. Siden er åben for alle og derfor er ikke alle følgere medlemmer af DMC, men det gør at andre organisationer/politikere kan følge med. Siden skal opprioriteres som talerør og kræver nok en administrator mere, der kan formidle den viden som DMC har opbygget gennem årene, når der bliver stillet spørgsmål fra brugerne. Vores nye kørekursus-video nåede ud til 742 personer og opslaget med foto og “Tillykke til xx og xx for bestået Bronze-kørekursus” nåede ud til 812 personer, hvilket viser at det er en god ide at lade vores kursister dele deres oplevelse af vores kørekurser.

DMC har fået sin egen Youtube kanal “DMC – Danske MotorCyklister”. Her ligger indtil videre en videopræsentation af vores DMC’s Bronzekursus.

Efter generalforsamlingen i 2014 har bestyrelsen for DMC fortsat kun været på 3 personer, hvilket også også i det forgangne år har afspejles sig i aktivitetsniveauet uadtil. Bestyrelsen har fået mandat til at være selvsupplerende, men uden at interesserede personer er fundet.

I lighed med tidligere, så fremgår det af andre afsnit her i årsberetningen, hvor DMC er med diverse steder både nationalt og internationalt, og for at det kan fortsætte kræver det at DMC’s medlemmer støtter arbejdet bl.a. gennem kontingentet og at DMC også kan tiltrække nye medlemmer, bl.a. via forskellige sociale medier

DMC har forhørt sig ved de private udbydere, om deres billetsystemer/parkeringsområder kan håndtere motorcykelparkering, men der findes ingen ensrettede regler, da ejeren af private p-pladser frit kan bestemme parkeringsreglerne. For de offentlige parkeringspladser har DMC igennem flere artikler redegjort for hvor forskelligt de danske kommuner håndterer motorcyklister som trafikantgruppe.

DMC har modtaget et ønske om at få små “DMC” klistermærker til klubmedlemmernes vindskærme og at der udsendes plakater om DMC’s kørekurser, som kan hænges op i klubberne. Disse tiltag kan forventes synliggjort i foråret 2016, når dato for kørekurser ligger klar.

FEMA

Det helt store emne for FEMA i det seneste år har været RIDERSCAN projektet. Et EU-financieret projekt, der samler data om motorcyklisme generelt, uheldsdata, undervisningsdata o.s.v. fra hele EU. Et projekt, der er blevet lovprist af EU-Kommissionen, og som vil blive brugt fremover som baggrund for lovforslag, og hvad der ellers kommer fra den kant. Men bestemt et nyttigt redskab, der sikrer at det er de  rigtige data, de kan beslutte ud fra.

Evaluering af Hvidbogen om EU trafik er det andet store emne FEMA har taget sig af i årets løb. Her har den tætte forbindelse til et antal medlemmer af EU-Parlamentet spillet en yderst vigtig rolle, for at få motorcyklisternes synspunkter frem til beslutningstagerne.

Sagen om motorcyklist venlige autoværn har efterhånden kørt i flere år, men det er stadig et varmt og vigtigt emne i mange lande. Der er endnu ikke kommet et autoværn der løser alle problemer, men en række firmaer arbejder på at gøre autoværnene sikrere for motorcyklister, og det arbejde følger FEMA nøje.

Der arbejdes hen imod et udvidet samarbejde med FIM, Federation Internationale de Motocyclisme, og det ser ud til at dette samarbejde helt naturligt vil øges til fælles bedste.

Ellers har året været præget af de forandringer der er foregået internt i FEMA, med reduktion af medarbejderskaren og ny generalsekretær, som er omtalt i DMC-bladet.

AMM fra Spanien har, af økonomiske årsager, i årets løb valgt at melde sig ud af FEMA, og mange af de andre medlemsorganisationer kæmper med faldende medlemstal og anstrengt økonomi.

I juli 2015 fik vi desværre den triste besked at vores gode ven og mangeårige kollega i FEMA kommitteen, Miroslav Firt fra Tjekkiet, var blevet dræbt i en MC-ulykke. Æret være hans minde.

Nationalt

DMC repræsenterer fortsat DMU i kommissionen for fritidsmotorcyklisme, samt sørger for det praktiske arbejde med at få tilmeldt danskere til FIM-Rally, Meritum og Moto-Camp, som alle er et træf for landevejsmotorcyklister.

Der har været flere lovforslag af relevans for motorcyklisterne til høring fra flere ministerier, og DMC har i det omfang, det har været nødvendigt, afgivet høringssvar. Der kommer til stadighed nye lovførslag.

Kørekurser

Tilmelding til Bronze-kørekurserne har været bedre i 2015 end året før, og der er fundet nye kandidater til instruktører til erstatning for de, som valgte at stoppe efter sæsonen 2014.

Prisniveauet for kurserne har været holdt uændret, hvilket ikke kan fastholdes for 2016, da prisniveauet for de køretekniske anlæg er stedet de seneste år.

Tilmeldingen on-line fungerer fortsat næsten 100% og betaling af kursusbegyr fungerer også; Antallet af udbudte kurser var i foråret 2015 været afpasset efter instruktørstaben.

Økonomi

Den løbende drift for DMC har igen i år været nogenlunde tilfredsstillende, og der er kun er relativt små beløb i udeståender.

Kontingentindtægterne viser en lille tilbagegang – og kan vi se på klublisten, at vi skal forsat har behov for at hente flere enkeltmedlemmer for at kunne holde niveauet. Administrationsomkostningerne er igen holdt på et lavt niveau.

Der har stort set ikke været omsætning i shoppen, hvilket gør at det hovedsageligt være nedskrivning af lager, som vil fremgå af årsregnskabet.

Bladdriften er stort set uændret, dog er portoudgiften igen steget som følge af den almindelige prisudvikling, og DMC har igen søgt og også fået bevilget et tilskud for 2015 fra bladpuljeordningen under Kulturstyrelsen.

Kørekurserne har, som nævnt ovenover næsten kunnet indfri forventningerne, så der ses frem til fremgang i foråret 2016 bl.a. med oplæring af nye instruktører.

Medlemmer kan rekvirere regnskabet, klik her:

Hjemmesider

En ny hjemmeside for DMC forventes i luften 2015-2016. Der skal tages stilling til, om kurserne fortsat skal forblive på den gamle side eller om alt skal flyttes sammen på én side. Joomla-skabelon er klar, men en mulighed mere, kunne være hosting og skabelon via Bricksite. De har også en rimelig pris for webshop med betalingsmulighed via PayPal og NETS. En brugerundersøgelse blandt medlemmerne og via Facebook skal iværksættes for at samle viden til opsætning/menu/design og features. Vi kan også overveje om kørekursister skal “rate” vores kurser via Trustpilot.

DMC-bladet

For 2016 vil vi fortsat fastholde 5 bladudgivelser – dette antal passer til aktualiteten i foråret samt det organisatoriske om efteråret.

Vi arbejder fortsat på – selv om det efterhånden er blevet mere vanskeligt at få indlæg – at få så bredt stof med som overhovedet muligt. Det hele bliver udarbejdet på frivillig basis, og vi mærker tydeligt at det trykte medie er presset i forhold til de elektroniske sociale medier.

Som det fremgår, så kniber det fortsat at få DMC’s medlemmer at få indsendt artikler, og medlemsklubber fremsender heller ikke oplysninger om arrangementer i samme omfang som tidligere. Udgivelsesplanen for 2016 bliver snart offentliggjort, og vi ser frem til en ny sæson uden forsinkelser i forhold de planlagte udgivelsesdatoer.

DMC-shoppen

Der har ingen omsætning været i shoppen, Kun markeringsark til påsætning på MC, bagrudestreamere, stofmærker med teksten “Motorcyklister dør aldrig…”, og FEMA merchandise er tilbage i sortimentet.