Generelt

De sidste års megen focus på uheld med motorcykler har heldigvis været nærmest fraværende i foråret 2012, og heldigvis gav efteråret 2011 heller ikke de store overskrifter i den anledning. Kort efter årsskiftet lukkede Vejdirektoratet for at kanpagneaktivitet omkring færdselssikkerhed, hvorefter det endte med at DMC overtog hjemmesiden “www.sehinanden.dk”. Som det tidligere har fremgået her i bladet, så er det hensigten at omstrukturere indholdet på denne side og lade den blive mødestedet for genstarten af MotorcykelSikkerhedGruppen, som af arbejdsmæssige årsager har ligget i dvale i et par år. Til det arbejde er MCTC trådt til og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde på den front.

Lige som sidste år har interessen for DMC’s kørekurser ikke været på normalt niveau, men dog spores der en vis fremgang for 2011 til 2012. Om markedet er mættet af forskellie kursusudbydere har vi ikke kunnet vurdere, men markedsføringsmæssigt må DMC bedre ud af starthullerne i foråret 2013.
DMC har igen deltaget i møder i både FIM, FEMA og Rådet for Sikker Trafik samt andre relevante steder, hvilket vi løbende har informeret om i bladet. Sidst – men ikke mindst – så var DMC også med på en trafiksikkerhedsmesse, der blev afholdt på Jyllands-Ringen.

Efter generalforsamlingen i 2011 har bestyrelsen for DMC kun været på 5 personer, hvilket også afspejles i aktivitetsniveauet uadtil, og der er ikke dukket kandidater op til at besætte de ledige 2 poster til trods for at bestyrelsen fik mandat til at være selvsupplerende. Uden at lade sortsynet tage over, så mærker DMC samme tendens som andre foreninger, nemlig at der bliver færre og færre, som ønsker at yde en indsats når det ikke umiddelbart belønnes med skattefrie kontanter.
I lighed med tidligere, så fremgår det af andre ansnit her i årsberetningen, hvor DMC er med diverse steder både nationalt og internationalt, og for at det kan fortsætte kræver det at DMC’s medlemmer støtter arbejdet bl.a. gennem kontingentet og at DMC også kan tiltrække nye medlemmer, bl.a. via den nu mere aktive hjemmeside.

FEMA

Igen er et meget aktivt år for FEMA gået.
Et af de emner der er brugt tid og energi på, er hvordan motorcykler kan indarbejdes i “Intelligent Transport Systems”. Det er systemer hvor teknikken til dels overtager kontrollen af køretøjet. Og her er det ikke de samme forhold, der gør sig gældende for tohjulede køretøjer som for de firehjulede. FEMA har deltaget i flere møder og konferencer om emnet, for at gøre politikere og forskere opmærksomme på hvilke problemer, der kan opstå, tænk blot på hvad der kan ske hvis teknikken mener at man kører for stærkt ind i en kurve, og derfor lukker for gassen. Det vil uvægerligt medføre et uheld.

Også typegodkendelsesdirektivet har krævet sit. Der har bla. været heftig diskussion om for og imod ABS på alle motorcykler, samt om der skulle være mulighed for at foretage ændringer på køretøjet. På begge disse felter ser det ud til at der bliver en eller anden form for kompromis, så de mindste MC’er slipper for obligatorisk ABS, og at der bliver mulighed for at lave ændringer/forbedringer på de store motorcykler.

Periodisk syn af MC har også været et tungt emne, og det ser desværre ud til at det er rykket foruroligende tæt på. I skrivende stund ser det ud til at alle tohjulede køretøjer skal til syn fra 2016, og er køretøjet over 6 år skal det til syn hvert år. Der kæmpes videre imod dette forslag.

Sikrere autoværn for motorcyklister har gennem en årrække været debateret med både politikere og industrien, der producerer autoværn. Også i det sidste år har der været afholdt adskillige møder om emnet, uden at der dog er kommet en for os motorcyklister, tilfredsstillende løsning. Men i særdeleshed Spanien har formået at få et godt arbejde igang med MC-sikring på kritiske steder.

Revisionen af kørekortdirektivet spøger stadig i kulissen. For Danmark ser der ikke ud til at der kommer store ændringer, men de danske myndigheder har holdt kortene tæt til kroppen, så vi har ikke set noget endeligt udkast. Dog ser det ud til at den bebudede sænkning af knallert alderen til 15 år er droppet.
Efter beretningen blev skrevet skal vi så lige love for, at de danske myndigheder har sejlet deres egen sø med et fuldstændigt uacceptabelt udspil, som de endda har fået lovgivet. Redaktionen.

Der har pga. mangel på mandskabs resourcer ikke været afholdt et MEP-Ride i år, men der regnes med at der skal holdes et til næste år. Det er en glimrende og uformel måde at møde medlemmerne af EU-Parlamentet på.

Nationalt

DMC beklæder fortsat næstformandsposten i bestyrelsen for Motorcykelbranchens Landsforbund, MCLF, og har som følge heraf også været repræsenteret i nogle bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen. Men ved årsskiftet til 2013 er det slut for forbundet, idet egenkapitalen er blevet brugt til en kampagne, kaldet “MC-ugen”, der løb af stablen i uge 23. Forbundet lukker og slukker og omkring 25 års samarbejde mellem importører, forhandlere og forbrugere ophører i det fælles forbund.
DMC repræsenterer fortsat DMU i kommissionen for fritidsmotorcyklisme, og der er fortsat en person med i FIM/UEM, der beskæftiger sig med sikkerhed m.v. på 2-hjulsfronten i FIM’s medlemslande.

Som nævnt tidligere, så lukkede Vejdirektoratet for deres engagement i forskellige samarbejdsorganer omkring færdselssikerhed, og dermed røg DMC ud af disse også; dog har vi forsat kontakt til Havarikommissionen, hvilket DMC på længere sigt fortsat vil have gavn af.
Der har været flere lovforslag af relevans for motorcyklisterne til høring fra flere ministerier, og DMC har i det omfang, det har været nødvendigt afgivet høringssvar.

Kørekurser

Tilmelding til kørekurserne har været bedre end året før, og kun ét kursus er blevet aflyst – men i lyset af de tidligere års megen focus på efteruddannelse fra både Havarikommissionen og Rådet for Sikker Trafik har det ikke haft den ønskede tilgang.
Prisniveauet for kurserne har været uændret hvilket også afspejles i økonomien for kørekurserne, som ikke alle har været fuldt booked. Generelt har kursisterne dog været tilfredse med kurserne.

Tilmeldingen fungerer fortsat næsten med 100% on-line booking og betaling, hvilket betyder at der ikke længere skal bruges tid betaling på selve kurserne, men kun på de, som af forskellige årsager alligevel ikke kan deltage.
Antallet af udbudte kurser har været afpasset efter instruktørstaben, og heldigvis ser det ud til at der er nye instruktøremner på vej for sæsonen 2013.

Økonomi

Den løbende drift for DMC har været nogenlunde tilfredsstillende, og denne gang er det lykkedes at få faktureringen fra DMU vedrørende FIM-Rally og Moto-Camp til også at følge det rigtige regnskabsår, således at der kun er relativt små beløb, som kan ændre det samlede billede af årets økonomiske resultat.

Kontingentindtægterne viser nogenlunde “status quo”, og modsvares af at administrationsomkostningerne igen er på et lavere niveau end året før.
Der har ikke været omsætning i shoppen, så det vil hovedsageligt være nedskrivning af lager, som vil fremgå af årsregnskabet.
Bladdriften er stort set uændret, dog er portoudgiften steget som følge af den almindelige prisudvikling.
Kørekurserne har, som nævnt næsten kunnet indfri forventningerne, men budgettet for disse er fortsat presset og giver ikke råderum til nye initiativer ud over oplæring af nye instruktører.
Medlemmer kan rekvirere regnskabet, klik her:

Hjemmesiden

Hjemmesiderne for DanskeMotorCyklister og DMC-kursus har teknisk set fungeret godt året igennem. Jeg har udviklet en smule på funktionaliteten på kursushjemmesiden til glæde for instruktørerne, og fået et fotogaleri implementeret til glæde for kunderne. Galeriet er overvældende godt besøgt.
Kørekurserne har været annonceret på Google, og i modsætning til sidste år, så har vi faktisk fået rigtig mange besøg på hjemmesiden af den anledning. Jeg kan dog ikke se om disse besøg har givet kunder i butikken.

Siden sidst har vi fået hjemmesiden “sehinanden.dk” foræret af vejdirektoratet. Siden vil vi som nævnt drive videre i samarbejde med MCTC og MCSG. Desværre er den nuværende side skrevet i et temmeligt træls lukket system som jeg ikke bryder mig om at vedligeholde. Så den skal skrives om, og flyttes for helt at blive til det vi gerne vil have. Det kommer nok til at tage lidt tid.

Det er blevet til et par tekniske artikler, de få lige lov til at “leve” i bladet her og nu, så kommer de på hjemmesiden i et format, der passer dér til efteråret.

Bladet

I det netop afsluttede beretningsår år har vi fastholdt 5 bladudgivelser, og det vil vi påregner at fastholde det antal også i 2013.
Stoffet har kun i en vis grad været præget en del af den øgede focus på motorcykelulykker de senere år – dog har vi fortsat kigget på udvalgte uheldssteder for at se om andre kan lære noget ud fra vores betragtninger.
2012 blev året hvor det lykkedes at øge tilgangen af forskelligt stof på det MC-tekniske område, og mon ikke det kan inspirere andre til at fremsende tilsvarende artikler, som gør DMC-bladet mere læseværdigt for en bredere kreds.
Til gengæld kniber det fortsat at få DMC’s medlemmer og medlemsklubber til at indsende noget om planlagte arrangementer eller artikler når noget har fundet sted i lokalområdet.
Udgivelsesplanen for 2013 bliver snart offentliggjort, og vi ser frem til en ny sæson uden væsentlige forsinkelser i forhold de planlagte udgivelsesdatoer, så distributionen ud til medlemmerne forventes fortsat at fungere tilfredsstillende.

Shoppen

Der har ingen omsætning været i shoppen, hvilket bekræfter sidste års udmelding om at det er tiden for afvikling på nær det mest nødtørftige..
Kun markeringsark til påsætning på MC, bagrudestreamere, og FEMA merchandice er i sortimentet.
Øvrige rester af varelageret vil prøve at få solgt på anden måde.