Generelt

Sæsonen 2012 sluttede med at DMC fik indsamlet data for hvor mange kilometer motorcyklisterne fik kørt på tælleren. Resultatet var, at antallet af indberetninger blev omtrent 2½ gange flere end ved den tilsvarende indsamling i 2002, og disse tal er nu ved at blive bearbejdet så vi kan se hvordan kørselbehovet har været sammenlignet med den nu over 10 år gamle undersøgelse. Af de foreløbige tal ser det ud til at det gennemsnitlige antal kilometer kun er faldet en smule – så noget tyder på at folk heldigvis stadig kører rund i nogenlunde samme omfang som før.

Hen over vinteren blev “Se Os” kampagnen planlagt. Kampagnen var planlagt at skulle løbes i gang ved forårets komme, der som vanligt plejer at falde i april måned. Men foråret lod vente på sig, og først hen imod starten af maj begyndte det for alvor at ligne forår. Som et led i kampagnen blev der lavet foldere, som henvender sig til både bilister og motorcyklister. Motorcykelforhandlere fik plakater og foldere og vi fik hjælp af Vejdirektoratet til at få foldere fordelt på hele motorvejsnettet.
Desværre forblev kampagnen usynlig i dagspressen – men det har vi mulighed for at rette op på til det kommende forår, hvor vi har planer om at køre kampagnen igen – men med lidt andre virkemidler end dem, vi anvendte i år.
Med til kampagnen var også arbejdet med at ændre udseendet af hjemmesiden “sehinanden” – og resultatet er vi selv tilfredse med; dog undtaget nogle funktionaliteter, som vi gerne ville have haft gang i allerede i nærværende sæson.
Desuden ser vi frem til at MotorcykelSikkerhedGruppen bliver bedre integreret på hjemmesiden.

Markedsføringen af kørekurserne prøvede vi at gøre bedre i 2013 end i 2012, men måtte alligevel konstatere, at det er blevet sværere at få fyldt kurserne – specielt de jyske kurser.
I foråret 2014 vil vi prøve at gøre det endnu bedre og så håbe på en sæson helt uden aflyste kurser.

DMC har igen deltaget i møder i både FIM, FEMA og Rådet for Sikker Trafik samt den 9. IfZ-konference i Køln. Indlæg herfra har vi søgt at informere om gennem artikler her i bladet.
Efter generalforsamlingen i 2012 har bestyrelsen for DMC kun været på 4 personer, hvilket også afspejles i aktivitetsniveauet uadtil, og der er ikke dukket kandidater op til at besætte de ledige 3 poster til trods for at bestyrelsen fik mandat til at være selvsupplerende. Dog blev der valgt 1 suppleant, som kunne indtræde om nødvendigt.
Vi håber dog at nogen bliver inspireret af det vi arbejder med og deltager i den kommende generalforsamling.
I lighed med tidligere, så fremgår det af andre afsnit her i årsberetningen, hvor DMC er med diverse steder både nationalt og internationalt, og for at det kan fortsætte kræver det at DMC’s medlemmer støtter arbejdet bl.a. gennem kontingentet og at DMC også kan tiltrække nye medlemmer, bl.a. via den nu mere aktive hjemmeside.

FEMA

Et af de emner, der blev afsluttet for FEMA i det forgangne år er kørekort-direktivet. Det endte desværre med noget makværk for Danmark, med et hidtil uset system med 125 cc motorcykler indtil man er fyldt 20 år. Det er nu ikke noget, som vi kan klandre EU for, men snarere danske embedsmænd og politikere.

Også typegodkendelses-direktivet kom delvis til sin afslutning. Det medfører, som forventet, skrappere miljøkrav til nye køretøjer, men ellers er der ikke så meget kontroversielt i det nye direktiv.

Et emne, som stadig ikke er afsluttet, er regler om periodisk syn af motorcykler. Her er der brugt megen tid og energi i at bekæmpe forslaget. Blandt andet er der arrangeret en demonstration i Strassbourg i forbindelse med afstemningen i EU-Parlamentet. Forskellige EU-arbejdsgrupper har stemt både for og imod, og det så faktisk ud til en overgang at forslaget ville blive taget af bordet, men ved EU-Parlamentets 1. afstemning for nylig var der desværre et knebent flertal, der stemte for fælles regler for periodisk syn af motorcykler. Kampen imod forslaget er dog ikke opgivet fra FEMA`s side.

FEMA har fået ny formand i årets løb. Englænderen Gerard Livett ønskede at træde tilbage, og han er blevet afløst af franskmanden Frederic Jeorge.

Der er ikke kommet nye organisationer til, og ingen er faldet fra, men der er mange organisationer, der kæmper med et vigende medlemstal, så alt i alt er der færre medlemmer i FEMA. Dette påvirker selvfølgelig økonomien i FEMA, og det er derfor besluttet at der fremover kun skal være 2 fuldtids ansatte på kontoret i Bruxelles. Herudover er der normalt et par trainees, der arbejder i kortere tid med et projekt.

Årets MEP-Ride blev afholdt i Bruxelles i juni, og årets FEMA møder er holdt i Bruxelles, Bayerischer Wald og Stockholm.

Nationalt

Efter lukningen af Motorcykelbranchens Landsforbund, MCLF har DMC medvirket til fordeling af de restende økonomiske midler i henhold til vedtægterne, hvorfor kampagnen “Se Os” har fået et tilskud.

DMC repræsenterer fortsat DMU i kommissionen for fritidsmotorcyklisme, samt sørger for det praktiske arbejde med at få tilmeldt danskere til FIM-Rally’et, som er et træf for landevejsmotorcyklister.
DMC har fortsat en person med i FIM/UEM, der beskæftiger sig med sikkerhed m.v. på 2-hjulsfronten i FIM’s medlemslande.

Der har været flere lovforslag af relevans for motorcyklisterne til høring fra flere ministerier, og DMC har i det omfang, det har været nødvendigt afgivet høringssvar. Mest til diskussion har nok været kørekortbekendtgørelsen, som nok vil blive den bekendtgørelse, der vil få vidtrækkende negative konsekvenser for fremtidens motorcyklisme her i landet

Kørekurser

Tilmelding til Bronze-kørekurserne har været lidt ringere end året før, men kun 2 kurser blev aflyst – men vi ser fortrøstningsfuldt frem til sæsonen 2014 og håber at komme tilbage på niveau med tidligere år. Begge de planlagte Guld-kurser blev aflyst p.g.a, manglende tilmeldinger.

Prisniveauet for kurserne har været holdt nogenlunde uændret, hvilket også afspejles i økonomien for kørekurserne, som ikke alle har været fuldt booked. Igen har vi kunnet notere os, at kursisterne generelt har været tilfredse med kurserne.
Tilmeldingen fungerer fortsat næsten med 100% on-line booking og betaling; kun ganske få har benyttet alternativ betalingsmetode.

Antallet af udbudte kurser har været afpasset efter instruktørstaben, og heldigvis ser det ud til at der nu endelig kommer nye instruktøremner for sæsonen 2014.

Økonomi

Den løbende drift for DMC har været nogenlunde tilfredsstillende, og der er kun er relativt små beløb i udeståender, som kan ændre det samlede billede af årets økonomiske resultat.
Kontingentindtægterne viser nogenlunde “staus quo”, og modsvares af at administrationsomkostningerne igen er holdt på et lavt niveau.
Der har ikke været omsætning i shoppen, så det vil hovedsageligt være nedskrivning af lager, som vil fremgå af årsregnskabet.
Bladdriften er stort set uændret, dog er portoudgiften steget som følge af den almindelige prisudvikling. Til gengæld har DMC igen søgt og også fået et tilskud fra bladpuljeordningen under Kulturstyrelsen.
Kørekurserne har, som nævnt knapt kunnet indfri forventningerne, men budgettet for disse er fortsat presset og ikke råderum til nye initiativer ud over oplæring af nye instruktører.

Medlemmer kan rekvirere regnskabet, klik her:

Hjemmesiden

Hjemmesidearbejdet har været præget af især to opgaver, dels vores kilometerstatistik, og dels “Sehinanden”.

Om kilometerstatistikken, som vi helt og holdent selv har udviklet i DMC-regi, er der vist kun at sige, at det har fungeret så godt og fejlfrit som vi overhovedet kunne forvente. Bortset fra ganske få oplagt useriøse indberetninger, så har vi fået et fint datagrundlag.

Hvad angår “Sehinanden”, som vi ikke er helt alene om lige pånær det praktiske arbejde derved, har det været en noget større udfordring. En sund lære deraf er at vælge sine samarbejdspartnere med større omhu, hverken mere eller mindre. Tiden gik med “personligt kampagne fnidder” mere end med den egentlige udvikling af sidens funktionalitet. Og som nævnt længere oppe i beretningen, så fik vi derfor ikke hele den for DMC væsentlige funktionalitet på plads denne sæson, desværre. Dog fik vi rigtig god information lagt på siden om de væsentligste farer i trafikken, dels set med motorcyklistens øjne, men bestemt også værdifuld information til billisten. Efterår og vinter vil blive brugt til at rette op på den sidste funktionalitet.

Kørekursussiden og DMC-siden er generelt blot blevet vedligeholdt uden store ændringer.

Bladet

For 2014 vil vi fortsat fastholde 5 bladudgivelser – dette antal passer til aktualiteten i foråret samt det organisatoriske om efteråret.
Vi arbejder fortsat på at få så bredt stof med som overhovedet muligt, men er trods alt underlagt de vilkår, at det hele bliver udarbejdet på frivillig basis.
Vi vil fortsat kigge på udvalgte uheldssteder i håb om at andre kan lære noget ud fra vores betragtninger og vurderinger.
Som nævnt tidligere, så kniber det fortsat at få DMC’s medlemmer og medlemsklubber til at indsende noget om planlagte arrangementer eller artikler når noget har fundet sted i lokalområdet.
Udgivelsesplanen for 2014 bliver snart offentliggjort, og vi ser frem til en ny sæson uden forsinkelser i forhold de planlagte udgivelsesdatoer, så distributionen ud til medlemmerne forventes fortsat at fungere tilfredsstillende.

Shoppen

Der har ingen omsætning været i shoppen, hvilket bekræfter sidste års udmelding om at det er tiden for afvikling på nær det mest nødtørftige.
Kun markeringsark til påsætning på MC, bagrudestreamere, stofmærker med teksten “Motorcyklister dør aldrig…”, og FEMA merchandice er i sortimentet.