Generelt

Sæsonen 2013 sluttede for DMC’s vedkommende med at vi kunne konstatere at kørekurserne var under pres fra mange andre udbydere og det er på sin vis bekymrende. Det skal forstås på den måde at det efterhånden større antal udbydere nok benytter betegnelsen “kørekursus”, men indholdet af kurserne er vidt forskelligt og en del opfylder ikke de basale kriterier for at været et kursus, hvor motorcyklistens trafiksikkerhedmæssige færdigheder har første prioritet.
Tilbage i 1980’erne var det DMC, som introducerede køretekniske efteruddannelseskurser for motorcyklister, og tiden er nu inde til at forny markedsføringen fordi forårssæsonen i 2014 har været ganske uacceptabel.

Dataindsamlingen fra kilometerundersøgelsen i 2012 har vi i fået behandlet og offentliggjort i DMC-bladet i løbet af 2014, hvilket fører os til den at det bestemt har været arbejdet værd at skabe et datagrundlag, som er langt større end hvad der indgår i de officielle statistikker, som vore lovgivere bliver præsenteret for. Det vil prøve at gøre noget ved i den kommende vinter.

Vi gentog “Se Os” kampagnen sammen de øvrige involverede med den fordeling at DMC udsendte restlageret af mærkater til at sætte på køretøjerne samt pressemeddelelser, og MFF kørte kampagne på face-book. Pressemeddelelser så vi ikke bragt i dagspressen lige som det var tilfældet sidste år så der blev ikke megen opmærksomhed ud af det.
Med til kampagnen var også arbejdet med at ændre udseendet af hjemmesiden “sehinanden” og udviklingen af denne pågår fortsat men i moderat tempo.

DMC har igen deltaget i møder i såvel FIM, FEMA og Rådet for Sikker Trafik.
Efter generalforsamlingen i 2014 har bestyrelsen for DMC fortsat kun været på 4 personer, hvilket også også i det forgangne år har afspejles sig i aktivitetsniveauet uadtil. Bestyrelsen har fået mandat til at være selvsupplerende, men ingen kandidater er dukket op.

Vi ser dog frem til den kommende generalforsamling, som vi håber får bedre deltagelse end i 2013.
I lighed med tidligere, så fremgår det af andre afsnit her i årsberetningen, hvor DMC er med diverse steder både nationalt og internationalt, og for at det kan fortsætte kræver det at DMC’s medlemmer støtter arbejdet bl.a. gennem kontingentet og at DMC også kan tiltrække nye medlemmer, bl.a. via den nu mere aktive hjemmeside.

FEMA

En stor hurdle er blevet overvundet i det forgangne år. Der blev nemlig vedtaget i EU-Parlamentet at periodisk syn af motorcykler udsættes til 2022, og så endda med mulighed for at vente endnu længere med at indføre det, hvis uheldstallene går i den rigtige retning. Der er brugt rigtig meget krudt på dette emne, både fra FEMA’s side, men også fra medlemsorganisationerne.

Et nyt emne er dukket op, omhandlende Peoples Protective Equipment, det såkaldte PPE-direktiv, eller på dansk, direktivet om personligt sikkerhedsudstyr. Selv om alle kan se det fornuftige i at bruge sikkerhedsudstyr, ønsker FEMA ikke at det skal gøres obligatorisk at benytte godkendt sikkerhedsbeklædning. Der er stadig lang vej til den endelige udformning af direktivet, og det er et meget bredt område der ikke kun omhandler MC-kørsel, men det bliver helt sikkert et emne der vil kræve en del arbejde fra folkene på FEMA kontoret. Dem er der for øvrigt kun to tilbage af, og der er mulighed for at den ene skal på nedsat tid. Alt dette på grund af et vigende medlemstal i stort set alle medlemsorganisationer, og dermed færre kontingent penge til FEMA. I årets løb har AMM fra Spanien, af økonomiske årsager, været nødsaget til at melde sig ud af FEMA. Kontingentet for de øvrige er blevet hævet en smule, og der er bred enighed om at FEMA også skal bestå i fremtiden. I hvert fald sejren i kampen om synsreglerne for motorcykler, viser helt klart FEMA berettigelse, og at det store arbejde der lægges for dagen, nytter noget.

På grund af valget til EU-Parlamentet, samt den kendsgerning at parlamentsmedlemmerne først samles i juli måned, og først skal have fundet deres pladser i udvalg mv., er der ikke afholdt et MEP-Ride, hvor parlamentsmedlemmerne inviteres på en MC tur, men den tradition tages op igen til næste år.
Årets FEMA møder er afholdt i Bruxelles to gange, samt forårsmødet i Reykjavik.

Nationalt

DMC repræsenterer fortsat DMU i kommissionen for fritidsmotorcyklisme, samt sørger for det praktiske arbejde med at få tilmeldt danskere til FIM-Rally, Meritum og Moto-Camp, som alle er et træf for landevejsmotorcyklister.
I det august sidste år var Danmark vært for Moto-Camp, og det arrangement har vi tidligere omtalt her i bladet.
DMC deltog i DMU’s 100 års jubilæumsfest og fik ved lejlighed drøftet nogle sager, hvor DMC og DMU kan hav gavn af et samarbejde.
DMC har fortsat en person med i FIM/UEM, der beskæftiger sig med sikkerhed m.v. på 2-hjulsfronten i FIM’s medlemslande.
Der har været flere lovforslag af relevans for motorcyklisterne til høring fra flere ministerier, og DMC har i det omfang, det har været nødvendigt afgivet høringssvar. Der kommer til stadighed nye lovførslag, så der ligger p.t. flere, som skal behandles.

Kørekurser

Tilmelding til Bronze-kørekurserne har været så ringe at samtlige planlagte kurser har måttet aflyses, og ligeledes blev begge de planlagte Guld-kurser blev aflyst p.g.a, manglende tilmeldinger.
Prisniveauet for kurserne har været holdt uændret, hvilket åbenbart ikke har været grunden til den manglende tilmelding, hvorimod vi har en formodning om at det er udbuddet af alternative kurser, som har mættet markedet.

Tilmeldingen fungerer fortsat næsten med 100% on-line booking og betaling; men som det fremgår ovenstående, så er det ikke det, som har været årsag til den manglende tilmelding. Antallet af udbudte kurser var i 2014 været afpasset efter instruktørstaben, men desværre kom de nye instruktøremner ikke i aktion i sæsonen 2014..
I den kommende tid skal vi have lagt en strategi for hvordan vi hverver kursister i 2015.

Økonomi

Den løbende drift for DMC har igen i år været nogenlunde tilfredsstillende, og der er kun er relativt små beløb i udeståender, som kan ændre det samlede billede af årets økonomiske resultat. Der er et beskedet underskud, men ikke noget alvorligt – og er primært forårsaget af de specielle regler der er omkring beregning af moms for medlemsblade.
Kontingentindtægterne viser nogenlunde “staus quo” – dog kan vi se på klublisten at vi skal hente flere enkeltmedlemmer for at kunne holde niveauet. Administrationsomkostningerne er igen holdt på et lavt niveau.

Der har ikke været omsætning i shoppen, så det vil hovedsageligt være nedskrivning af lager, som vil fremgå af årsregnskabet.

Bladdriften er stort set uændret, dog er portoudgiften steget som følge af den almindelige prisudvikling. Til gengæld har DMC igen søgt og også fået et tilskud fra bladpuljeordningen under Kulturstyrelsen.

Kørekurserne har, som nævnt ikke kunnet indfri forventningerne, så der skal ske ændringer for at få deltagere nok til at give råderum til oplæring af nye instruktører.

Hjemmesider

I år har kursushjemmesiden fået et eftersyn, og vi er nu fri for tilmeldingsdubletter, og kursisten har bedre mulighed for at rette i felterne ved tilmeldingen. Rent praktiske ting, som blot letter arbejdet for kursuskoordinatoren. Nu skal vi blot have flere tilmeldte til kurserne. Der er kommet gode ideer til funktionalitet til instruktørdelen af kursussiden, det kigger jeg på.

Hovedsiden, www.danskemotorcyklister.dk er vedligeholdt uden store ændringer. Jeg kunne ønske at kalenderen kunne få mere materiale, men det er som om vi skal søge oplysningerne selv. Opfordring: Kom frit med arrangementer, jo flere jo bedre.

Jeg ville gerne have brugt mere tid på www.sehinanden.dk, men tiden har ikke rigtigt været dertil, og der har heller ikke fra de andre i “sehinanden gruppen” været den store aktivitet. Det må vi kunne gøre lidt bedre næste år.

Jeg glæder mig over at dataene fra kilometerstatistikken er blevet så flot præsenteret i bladet, det har været en succes.

DMC-bladet

For 2015 vil vi fortsat fastholde 5 bladudgivelser – dette antal passer til aktualiteten i foråret samt det organisatoriske om efteråret.
Vi arbejder fortsat på – selv om det ofte er vanskeligt at få indlæg – at få så bredt stof med som overhovedet muligt, men lykkes det ikke tilfredsstillende, så skyldes det at det hele bliver udarbejdet på frivillig basis.

Vi vil fortsat kigge på udvalgte uheldssteder i håb om at andre kan lære noget ud fra vores betragtninger og vurderinger.
Som nævnt tidligere, så kniber det fortsat at få DMC’s medlemmer at få indsendt artikler, og medlemsklubber fremsender heller ikke oplysninger om arrangementer som tidligere. Her kan vi nok give de sociale medier skylden for at kommunikationen om den slags er ændret. Udgivelsesplanen for 2015 bliver snart offentliggjort, og vi ser frem til en ny sæson uden forsinkelser i forhold de planlagte udgivelsesdatoer, så distributionen ud til medlemmerne forventes fortsat at fungere tilfredsstillende.

DMC-shoppen

Der har ingen omsætning været i shoppen, Kun markeringsark til påsætning på MC, bagrudestreamere, stofmærker med teksten “Motorcyklister dør aldrig…”, og FEMA merchandice er tilbage i sortimentet.