Der er måske motorcyklister der har brugt tid i januar på at sidde på den parkerede motorcykel, og drømme om forår. Selvom det kan være rart at drømme, er det noget helt andet, DMC har brugt timerne i januar på.

Som de fleste nok ved, er en del af folkestyrets virke, at udkast til lovændringer sendes i høring. Som autoriseret høringspartner, har DMC brugt januar på at gennemlæse lovforslag i høring, og skrive høringssvar. Det drejer sig om følgende tre høringer, her gengivet i forkortet form.

 

Bekendtgørelse om detailforskrifter for motorkøretøjer

Kort inden alle folk gik på juleferie udsendte Færdselsstyrelsen et digert værk i form at en revision af “Bekendtgørelse om detailforskrifter for motorkøretøjers indretning og udstyr”. Selv om DMC ikke direkte var nævnt som primær part i høringen, men var med på den mail-liste, som blev orienteret om høringen, så vi valgte at indsende høringssvar inden svarfristen d. 29. januar 2024.

For motorcyklister var det ikke overraskende at der nu kommer regler om at udstødninger ikke længere må fabrikeres med en demonterbar dæmper – en såkaldt ”dB-killer” – således at man af den vej vil søge at begrænse motorcykler, der støjer mere end tilladt. Det punkt havde DMC ingen kommentarer til, da det næppe ville blive taget af bordet alligevel, og vi selv argumenterer for at unødig støj er uønsket. Det var også det mest væsentlige, der blev præsenteret på den informationsmøde, som DMC deltog i, hos Færdselsstyrelsen d. 18. januar 2024.

Til gengæld studsede vil over en bemærkning om at det i et bilag fremgik, at uoriginale styr kun ville være tilladt på sidevognscykler og tre-hjulede motorcykler. Det ville være en væsentlig ændring, hvis ikke man fremadrettet fortsat må montere et uoriginalt styr på 2-hjulede motorcykler – blot det var godkendt af et anerkendt prøveinstitut.

Endelig benyttede vi lejlighed til at forslå en ændring af bestemmelse om tilkoblingsanordning til motorcykler, så det fremover kan være muligt at få godkendt et et-hjulet påhængskøretøj efter to- og tre-hjulede motorcykler. Indtil videre er det kun den velkendte kuglekobling, der er nævnt i bekendtgørelsen.

Høringssvar vedrørende udbygning af E20 Amagermotorvejen.

Vi har hæftet os ved at der er beskrevet op til 9 meter høje støjskærme, hvortil vi har bemærket, at ved design af støjskærmene langs motorvejen bør der ud over lydabsorption langs forbindelsesvejene, også stilles krav til afstanden til kørebanerne for ikke at give anledning til uhensigtsmæssig dannelse af snedriver.

Tilsvarende har vi anført, at støjskærm på nordsiden af Kalvebodbroerne ligeledes bør designes med henblik på af undgå uhensigtsmæssig dannelse af snedriver, samt for ikke at give anledning til utilsigtede turbulenser for motorcyklister.

Høringssvar vedrørende 3. Limfjordsforbindelse

I høringssvaret, som DMC har indsendt i starten af januar 2024, har DMC anbefalet at man i projekteringsfasen, samt ved udførelsen, ser helt bort fra anvendelsen af kabelautoværn i projektet. Dette blev begrundet med højere risiko for alvorlige personskader i forbindelse med uheld med motorcykler, end ved traditionelt autoværn med B-profiler og Sigma-stolper.

Desuden henledte DMC opmærksomheden for behov for støjskærm på lavbroerne over Nørredyb, idet dækstøj – specielt fra passage af dilatationsfuger – samt motorstøj ved vind fra vestlig retning vil over vandet blive ført uhindret ind til havnefronten i både Aalborg og Nørresundby – dette uagtet de gennemførte støjberegninger i en afstand på 1000 meter på hver side af vejtraché, som af naturlige årsager ikke er fyldestgørende over længere afstande.

Vi tænker her på de støjgener, som beboere i Frederikssund har oplevet efter åbningen af Kronprinsesse Mary’s bro.